Tai-Gi

台語|來練習羅馬拼音:秋

台語|來練習羅馬拼音:秋
最近摸沙爸開始教摸沙台羅拼音,還有認字與寫字。認字這件事其實我們在他三歲左右就有開始,但沒有認真地持續,這陣子才又重新一點一滴的教他。 爸爸負責教他漢字的台語發音(包含文讀和白讀),然後也開使教他怎麼用羅馬拼音拼出來。我們這次回台灣跟打狗囡仔台語共學團買了台羅字卡,很適合拿來做拼音練習。 漢字字卡的部分則是用我從中國買的小象漢字字卡,小象漢字字卡我們買很久了,三套加上繁體補充卡一次收齊。會選擇小象...

Tai-Gi|在海外的台語家庭心路歷程podcast+媽媽觀點

Tai-Gi|在海外的台語家庭心路歷程podcast+媽媽觀點
這次回台灣非常榮幸受到 牽囡仔ê手 行台語ê路牽囡仔ê手 行台語ê路的邀請,在Podcast上聊聊我們「在海外的台語家庭」心路歷程 像是「為什麼要對小孩說台語」、「在美國說台語會有什麼挑戰」、「小孩去上學不會說英語怎麼辦」等等的常見問題在裡面都有聊到呦~幾乎可以算是我們粉專的小型QA問答分享了哈哈哈 亮點就是可以聽到爸爸的告白(?),真的是比對我告白還要來得深刻真摯啊不是啦,亮點是可以聽聽一些台語...

Tai-Gi|按怎呵咾Tâi-gí囡仔?

Tai-Gi|按怎呵咾Tâi-gí囡仔?
原文刊登於 牽囡仔ê手 行台語ê路 原文在此 按怎呵咾Tâi-gí囡仔?_台華雙語版 文、圖_A-Hîng 編、譯_Suan-san 頂回予 牽囡仔ê手 來聽囡仔古 採訪ê時陣,談着「佇美國講Tâi-gí誠自在」。即回欲來談「佇台灣講Tâi-gí真礙虐」。無論佇美國抑是台灣,Tâi-gí囡仔出外定定攏會予儂呵咾。平平是呵咾,美國儂是按怎褒甲予儂袂礙虐?台灣有一寡仔儂是按怎褒甲予儂真無自在?以下就我...

Tai-Gi|囡仔儂攏是語言學家

Tai-Gi|囡仔儂攏是語言學家
聽講囡仔儂攏是語言學家,頭殼內底不時都咧揣語言个規律,但是規律若用了傷超過,就會創出一寡心適兮講法 It's been said all children are linguists who are always finding regular patterns in languages, but applying too much of the patterns can create some ...

Tai-Gi|台語小教室——羊 vs. 狼

Tai-Gi|台語小教室——羊 vs. 狼
「羊」字在上古漢語讀做Lang;「狼」字在上古漢語讀做Rang。 上古演變成中古兮過程中,L-變做Y-;R-變做L-。所致「羊」字Lang變做Yang;「狼」字Rang變做Lang。 這有足濟證據支持,嘛是學者个共識。 不而過,我最近聽厝邊兮囡仔講話,才體會着L-變做Y-兮道理。怹兜講英語,毋過囡仔才五歲,有兮音猶閣講袂準。上心適兮就是伊个L-音。”I like it”伊講”I yike it”,...

Tai-Gi|Tâi-gí 囡仔ê受教權佮微歧視

Tai-Gi|Tâi-gí 囡仔ê受教權佮微歧視
原文刊登於 牽囡仔ê手 行台語ê路 原文網址在此 Tâi-gí 囡仔ê受教權佮微歧視__台華對照版 文_A-Hîng 圖、譯_Suan-san Tâi-gí 囡仔佇學校無得着公平ê受教權,佇社會閣定被微歧視,到底是啥乜狀況? 現此時有一寡囡仔佇厝內用全Tâi-gí,有ê佮其中一位家長按呢、有ê規家伙仔按呢。家長用全Tâi-gí 育囝ê緣由,大部分攏是為着欲傳湠所愛ê文化。親像我感覺身軀頂所流ê是T...

Tai-Gi|對後生講Tâi-gí ê 美國觀點_台華雙語版

Tai-Gi|對後生講Tâi-gí ê 美國觀點_台華雙語版
原文刊登於 牽囡仔ê手 行台語ê路 原文連結在此 對後生講Tâi-gí ê 美國觀點_台華雙語版 文、圖_A-Hîng 編、譯_Suan-san 有儂問我講:「台語佇國外,並佇台灣更加『無效』,為啥物你想欲教囡仔台語?」 我從後生出世開始對伊講Tâi-gí,到今五冬矣;佇美國先讀博士、閣食頭路,到今四冬外。欲應即ê問題,就愛對「無效」即兩字開始檢討。台灣儂欲佮美國儂交陪、盤撋、跋感情,上有效--ê...

Tai-Gi|台語小教室——一「陣」(tsūn)風 vs.一「港」(káng)風

Tai-Gi|台語小教室——一「陣」(tsūn)風 vs.一「港」(káng)風
一「陣」(tsūn)風佮一「港」(káng)風差佇佗位? 拄才基隆起一「陣」風(圖一),表示冷鋒面到台灣北海岸矣。較停仔寒流受着台灣地形ê阻礙,會分做兩「港」風(圖二)。 頂面即兩句話,若共「陣」字佮「港」字換位就重耽去,為乜緣故? 因為「陣」是時間ê概念,咱看圖來了解。圖一是基隆測站過去24點鐘風速對時間ê變化。咱看着六點左右風速有一个極大ê時陣,這就準算一陣風。 不而過,「港」是空間ê概念,咱...

Tai-Gi|台語小教室——起𩗗頭

Tai-Gi|台語小教室——起𩗗頭
起𩗗頭(pò-thâu,又寫做報頭) 英文做squall line,漢字做「颮線」(phiau-suànn),「颮」有「上衝氣流」ê意思,幾若港「颮」排做一條「線」(看圖)即「颮線」 不而過,Tâi-gí有一个在來詞「𩗗頭」,真有可能會合「颮線」ê意思。 清王士禎(漁洋山人)《香祖筆記》卷二: 「臺灣風信與他海殊異,風大而烈者為颶,又甚者為颱。颶倏發倏止,颱常連日夜不止。正、二、三、四月發者為颶,...

Tai-Gi|台語小教室——數字个讀法

Tai-Gi|台語小教室——數字个讀法
數字个讀法,其實有三款系統: 1. tsı̍t nn̄g sann sì gōo la̍k tshit peh káu 2. it jī sann sì gōo la̍k tshit peh káu 3. it jī sam sù ngóo lio̍k tshit pat kiú 第1(it)款是白話个「基數」,通常後壁會當接一(tsı̍t)个「量詞」 第2(jī)款是白話个「序數」,通常頭前會當...