Tai-Gi|台語小教室——數字个讀法

數字个讀法,其實有三款系統:
1. tsı̍t nn̄g sann sì gōo la̍k tshit peh káu
2. it jī sann sì gōo la̍k tshit peh káu
3. it jī sam sù ngóo lio̍k tshit pat kiú
第1(it)款是白話个「基數」,通常後壁會當接一(tsı̍t)个「量詞」
第2(jī)款是白話个「序數」,通常頭前會當接一(tsı̍t)字「第」
第3(sann)款是文言,日常生活當中用佇「毋是基數也毋是序數个號碼」
例1(it)
「阮兜有2(nn̄g)棧樓,我睏2(jī)樓」
平平攏是白話,數字2後壁接著量詞「棧」个時陣愛用基數系統nn̄g;2樓其實是「第」2樓个意思,所以愛用序數系統jī。基數佮序數干焦佇1、2有差爾爾
例2(jī)
「西元2(jī)–年到西元2019(jī khòng it kiú或者nn̄g-tshing-khòng-tsa̍p-káu)–年,攏總2018(nn̄g-tshing-khòng-tsa̍p-peh)年」
西元2–年讀做序數;西元2019–年會使當做序數來讀,也會使當做號碼來讀做文言(當做號碼就免講「千」矣);攏總2018年讀做基數,袂使當做號碼(就算欲用文言,「千」字愛保留)。「年」字接序數愛讀輕聲
例3(sann)
「3.14公尺」
純基數:sann kong-tshioh tsa̍p-sì kong-hun
小數點後當做號碼:sann kong-tshioh it sù
先念數字再念單位:sann tiám it sù kong-tshioh

上 / 下一篇文章

臉書留言

一般留言

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *